STADGAR

§ 1 Klubbens namn skall vara Västerås Kattklubb.

§ 2 Klubbens ändamål är att:
– öka intresset för katten som sällskapsdjur.
– försöka förhindra och motarbeta djurplågeri.
– genom utställningar sprida kännedom om olika kattraser.

§ 3 Klubben skall vara ansluten till SVERAK, vars stadgar och regler skall gälla för dess medlemmar.

§ 4 Klubben skall ha sitt säte i Västerås.

§ 5 Medlemskap i klubben kan förvärvas av varje kattvän.
Varje medlem skall erhålla ett exemplar av klubbens stadgar.
Följande medlemstyper finnes:
- Huvudmedlem
- Familjemedlem
- Juniormedlem (huvudmedlem under 18 år)
- Värvad av uppfödare
Detta medlemskap erbjuds dem som dels köpt registrerad katt från uppfödare somär medlem i Västerås Kattklubb, dels ej har varit medlem i Västerås Kattklubb under närmast föregående tre år. Erbjudandet kan utnyttjas en gång per person och avser det kalenderår köpet av katt gjorts. I medlemskapet ingår de exemplar av Våra Katter som återstår under innevarande kalenderår.
- Stödmedlem
Stödmedlem kan vara medlem i annan klubb. Stödmedlem kan ej erhålla någon styrelsepost inom klubben och äger ej heller motionstätt eller rösträtt vid årsmöte eller klubbmöte.

§ 6 Vid inträde i klubben skall medlemsavgift betalas. Ordinarie årsavgift skall vara inbetald före ordinarie årsmöte.

§ 7 Styrelsen äger rätt att utesluta medlem ur klubben som bryter mot föreskrivna stadgar.
Beslutet kan överklagas på årsmötet.

§ 8 Ordinarie årsmöte skall hållas före 1 mars. Kallelse till årsmötet skall utsändas till medlem minst 14 dagar i förväg samt innehålla följande:
- Dagordningen.
- Ärenden inkomna från styrelsen.
- Ärenden inkomna från enskilda medlemmar (dessa skall för att kunna föranleda beslut vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.)
- Valberedningens förslag (denna skall vara Styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, för att kunna utsändas med kallelsen).

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8a Ärenden inkomna från styrelsen.
8b Ärenden inkomna från enskilda medlemmar.
9. Val av revisor samt revisorsuppleant.
10. Val av medlemmar till valberedningen.
11. Val av delegater till SVERAKs årsmöte.
12. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden.
13. Övriga frågor som ej kan leda till beslut.

§ 9 Ordinarie årsmöte hålles en gång om året. Extra sammankallelse kan hållas om styrelsen eller 1/4 av klubbens medlemmar så önskar. Skäl skall anges.

§ 10 Vid sammanträde äger varje medlem över 18 år en röst. Det är tillåtet för medlem som inte kan närvara att rösta genom ombud, fullmakt skall då sändas med ombud. Närvarande medlem får högst vara ombud för två röstberättigade medlemmar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 11 VRKs förvaltning anfordrar en styrelse bestående av:
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Vice sekreterare
- Kassör samt två suppleanter.
Styrelsens medlemmar kunna omväljas. Flera styrelseposter kan tillsättas.

§ 12 Samtliga poster tillsättes vid direktval. Sekreterare/kassör och ordförande/vice sekreterare väljs växelvis på två år. Övriga ledamöter väljs växelvis på 2 år. Suppleanter väljs på 1 år. Styrelsens suppleanter äger ej rösträtt vid styrelsesammanträde då styrelsen är fulltalig.

§ 13 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen har beslutsrätt då minst tre ledamöter äro närvarande.

§ 14 Räkenskapsåret räknas från 1 januari till 31 december..
Balansräkning samt vinst- och förlusträkning skola underställas årsmötet.

§ 15 Klubbens räkenskaper skall senast den 15 januari tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och de vid klubbens sammanträdesprotokoll hållas tillgängliga.

§ 16 Uttag får göras endast av kassören efter samråd med ordföranden.

§ 17 Beslut om upplösning av klubben kan ske på två av varandra följande ordinarie årsmöten. Minst 3/4 av de röstande skall stödja beslutet. Vid eventuell upplösning av klubben skall tillgångar enligt klubbmötets beslut användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syfte.

§ 18 Ändringar av dessa stadgar skall beslutas på två på varandra följande ordinarie årsmöten för att vinna laga kraft.

KLUBBKATTER
Tryck för större bilder

CH X-Belle Divoky Andel CZ. Ägare Nina Deila
Falco vom Thennersee
Falco vom Thennersee
SP Suncat’s Higway Star
SP Suncat’s Higway Star