Medlemmar, välkomna till årsmöte 2021 
Söndag 21 februari 2021 kl 16.00 
Plats: Årsmötet kommer att genomföras digitalt pga rådande pandemi. Vi återkommer med mer information. 

Dagordning för årsmöte 
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän och rösträknare
7. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
8. Revisorerna berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Ärenden inkomna från styrelsen
11. Ärenden inkomna från enskilda medlemmar.
12. Fastställande av medlemsavgifter och arvoden
13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor som inte kan leda till beslut
17. Mötets avslutande 

Kom ihåg att motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda 30 dagar före årsmötet dvs den 19 januari.
 
Anmäl dig till Lena Wilhelmsson per mail
happy-days@hotmail.se senast den 14 februari. 

Välkomna önskar styrelsen 

Det har kommit in några förslag från medlemmar redan, man ju fler desto bättre.
Anmäl ditt intresse till ninims@ninims.se senast 20/1 2021.

Hälsningar valberedningen
Linnéa och Isabelle